فقط محض خنده :))

نویسندگان

 سلام

 تقریبا16 ساله ام

 یه دختر شاد...پرانرژی...مثبت اندیش...باحال...مردم ازار...رو مخ برو...اعصاب خورد کن...پر حرف...دیوونه

 یه رفیق بیشتر ندارم که اونم اینجاس...راستش به زور اون اومدماااا خودم نمیخواستم!